REGULAMIN

1. WSTĘP

1.1. Marka Olio d’ Autore dostępna pod adresem internetowym www.oliodautore.pl prowadzony jest przez firmę AUTORE, Urszula Rzepczak z siedzibą w Warszawie (ul. Rafała Krajewskiego 2a/74, 01-520 Warszawa); NIP: 525 – 105 – 28 – 18; adres poczty elektronicznej: biuro@oliodautore.pl

1.2.Administratorem/Zarządzającym danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją usługi jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w POLITYCE PRYWATNOŚCI, zamieszczone na stronie www.oliodautore.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie do realizacji zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem oliodautore.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług (np. degustacje), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących oliw i innych oferowanych produktów (m.in. produkcji, odmian, klasyfikacji oliw). Ponadto do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży wybranych innych produktów, do składania oraz ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Poniższy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny, zasady rejestracji i korzystania z konta w Witrynie, zasady składania Zamówień drogą elektroniczną oraz zasady zawierania umów sprzedaży świadczonych w ramach Witryny.

1.5. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem posiadania: komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu internetowego, dostępu do sieci Internet, posiadania odpowiedniego oprogramowania i co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

1.6. Zakazuje się dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny.

1.8. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Do korzystania z Witryny niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

1.9. Użytkownik zobowiązany jest do: korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny oliodautore.pl.

1.10. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z możliwości składania Zamówień lub może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik: podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.9. Regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.11.OBJAŚNIENIA:

1.11.1. KLIENT – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

1.11.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz pozwalający na złożenie Zamówienia

1.11.3. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.11.4. USŁUGODAWCA – Marka Olio d’ Autore dostępna pod adresem internetowym www.oliodautore.pl prowadzony jest przez firmę Witold Rzepczak, Zebra Art Media z siedzibą w Warszawie.

1.11.5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej www.oliodautore.pl

1.11.6 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.

1.11.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Olio d’ Autore na swej stronie oferuje usługi takie jak: Formularz Zamówienia niezbędny do złożenia zamówienia. W celu korzystania z usługi elektronicznej niezbędny jest dostęp do Internetu, korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki oraz akceptacja plików Cookies.

1.11.8. WITRYNA – witryna internetowa znajdująca się pod adresem oliodautore.pl 1.11.9. UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzające Witrynę.

1.11.10. REJESTRACJA – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych.

1.11.11 KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, po zarejestrowaniu się na Witrynie;

1.11.12 STRONA PRODUKTOWA – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja przez Użytkownika.

2.2. Złożenie Zamówienia odbywa się przez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 0048 500 293 307. Umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod wskazanym numerem są zawierane i realizowane w punkcie odbioru położonym w Warszawie przy ul. Popularnej 45.

2.3. Cena Produktu zamieszczona na stronie przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, (jeżeli Klient wybrał taką opcję w przeciwnym razie koszt dostawy nie jest uwzględniony) oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

2.4. Przedstawiona jest cena Produktu, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta może ulec zmianie jedynie w wyniku negocjacji cenowych i obopólnej zgody co do ich wyniku.

2.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez Formularz Zamówień i odbywa się za pośrednictwem sieci Internetowej.

2.5.1. Podstawą zawarcia umowy jest złożenie przez Klienta Zamówienia.

2.5.2. Usługodawca, po otrzymaniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie informacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta, jednocześnie przyjmując Zamówienie do realizacji.

2.5.3. Zamówione towary są pakowane i wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na wskazanym koncie bankowym Usługodawcy.

3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1. Usługodawca przedstawia następujące sposoby płatności:

3.1.1. Przelew na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A., Konto: PL 37 1050 1054 1000 0092 1861 5046

3.1.2 Płatność za pobraniem (forma dostępna w określonych przypadkach, tj. po uzgodnieniu tej formy z Usługodawcą).

3.1.3 Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

3.2. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności przy opłaceniu jednego Zamówienia.

3.3. Za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

3.4. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, zwrot należności (z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3.5.Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Usługodawca dokonania zwrotu należności, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

3.6. W razie nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od jego złożenia, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie bez rejestracji) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.8. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od momentu jego otrzymania. Gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym dniu roboczym.

3.9. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi, gdy: Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy; podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą wątpliwości co do prawdziwości; pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.10. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie bez rejestracji) lub zapisane w Witrynie (Klient zarejestrowany) i: poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia, wskazując jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu 2 Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia jest ono anulowane; zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu; wyjaśnić wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. Dokument sprzedaży wystawiany jest, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania/nadania.

3.12. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

4. DOSTAWA

4.1. Usługodawca przedstawia następujące sposoby dostawy i odbioru Produktu:

4.1.1. Przesyłka kurierska – Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia ;

4.1.2. Przesyłka pocztowa, za pośrednictwem Poczty Polskiej (zgodne z cennikiem Poczty Polskiej);

4.1.3. Odbiór osobisty (bezpłatny).
4.1.4. Przesyłka pocztowa za pobraniem wyłącznie po ustaleniu z Usługodawcą. 4.2. Koszty dostawy dostępne na stronie internetowej www.oliodautore.pl

4.3. Termin dostawy Produktu wynosi do 14 dni roboczych, od zaksięgowania należności na rachunku bankowym Usługodawcy, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin.

4.4. Zamówione Produkty w podanym terminie są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

5. REKLAMACJE

5.1. W razie niezgodności zawartości bądź jej uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawce i odmówić przyjęcia Produktów. Ponadto Klient zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się z Usługodawcą, wówczas może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności.

5.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu:

5.2.1. Informację o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – należy kierować na adres: biuro@oliodautore.pl

5.3. Usługodawca w terminie do 14 dni ustosunkuje się do reklamacji .

5.4. Zwrot należności za odesłany lub reklamowany towar następuje w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana płatność przez Klienta.

5.5. Usługodawca nie realizuje zwrotów w przypadku wyboru formy przesyłki za pobraniem.

5.6. Rozbieżności między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1.Klient, może odstąpić od umowy bez podawania powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni wysyłając je na adres email biuro@oliodautore.pl. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, Załącznik A do (zgodny z ustawowym wzorem formularza, art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

6.2.1. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktów lub potwierdzenia ich odesłania.

6.3. Klient ma obowiązek zwrócić Usługodawcy Towar lub osobie wyznaczonej przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Klient powinien zabezpieczyć odsyłane Towary tak, by nie zostały uszkodzone w powrotnym transporcie do Usługodawcy.

6.3.1. Towary należy odesłać na adres: ul. Popularna 45, 02-473 Warszawa.
6.3.2. Klient ponosi wyłącznie bezpośredni koszt zwrotu Towarów.
6.3.3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów w przypadku korzystania z nich w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru i funkcjonowania Produktów. Usługodawca zastrzega sobie tu prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6.4. 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

6.5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

6.7. W przypadku Klientów nie będącymi jednocześnie Konsumentami, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, może wymagać wykonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności. Ponadto zgodnie zpostanowieniami dotyczącymi przedsiębiorców stwierdza się, że z chwilą wydania Towarów przez Usługodawcę przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo ich utraty lub uszkodzenia. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przejęcia jej do przewozu. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

7.2. Zamieszczane na stronie internetowej znaki handlowe (logo, zdjęcia i filmy) podlegają ochronie.

7.3. W kwestiach nieujętych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK A

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne adres e-mail]
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*) odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.