Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawa prawna, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest  Marka Olio d’Autore dostępna pod adresem internetowym www.oliodautore.pl prowadzony jest przez firmę AUTORE Urszula Rzepczak z siedzibą w Warszawie (ul. Rafała Krajewskiego 2a/74, 01-520 Warszawa); NIP: 525 – 105 – 28 – 18; adres poczty elektronicznej: biuro@oliodautore.pl

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

· imię i nazwisko,
· adres zamieszkania (dane adresowe),
· adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
· adres elektroniczny e-mail,

Ze względu na charakter usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

· numer telefonu,
· w przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej.

6. W celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia Administrator, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej, operatorowi pocztowemu, operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane w ust. 1).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

9. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

10. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

11. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres biuro@oliodautore.pl

Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych.